Avis legal

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

Associació Cooperacció, amb CIF G-60401312 serà la responsable de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, així com de les facilitades telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts com a conseqüència de la relació que Vostè mantingui amb nosaltres. Aquesta Associació es troba situada en Carrer Avinyó, 44, 2n -08002-Barcelona. podent posar-se en contacte amb la mateixa a través de l’adreça electrònica info@cooperaccio.org.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Associació Cooperacció tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació que Vostè manté amb nosaltres, així com per a enviar-li informació i comunicacions periòdiques per a mantenir-li informada de les activitats, notícies, jornades i qualsevol acte relacionat amb l’Associació Cooperacció o amb entitats del tercer sector.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre Vostè no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l’execució i manteniment de la relació mantinguda amb Vostè, així com el consentiment exprés que, si escau, ens hagi facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions informació i comunicacions periòdiques per a mantenir-li informada de les activitats, notícies, jornades i qualsevol acte relacionat amb l’Associació Cooperacció o amb entitats del tercer sector amb les finalitats indicades en l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” anterior.

L’informem que les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se en la present pàgina web, els sol·licitats telefònicament o en qualsevol dels nostres formularis en format paper, són els estrictament necessaris per a formalitzar i gestionar la relació amb Vostè, de manera que, en cas de no facilitar-los, no podrem mantenir aquesta relació. En qualsevol cas, aquesta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessaris per a aquesta activitat principal.

Com, hem indicat anteriorment, la remissió d’informació i comunicacions periòdiques per a mantenir-li informada/o de les activitats, notícies, jornades i qualsevol acte relacionat amb l’Associació Cooperacció o amb entitats del tercer sector, és un tractament addicional que està basat en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el manteniment de la relació que manté amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no es comuniquen a ningú.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Associació Cooperacció estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Associació Cooperacció deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, Vostè té dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que li incumbeixin que ens hagin facilitat, i a transmetre’ls a un altre responsable.

Vostè podrà exercir aquests drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments si escau prestats, mitjançant carta dirigida a Associació Cooperacció, Carrer Avinyó, 44, 2n – 08002- Barcelona o remetent un email a info@cooperaccio.org. En aquest sentit, l’informem que té a la seva disposició models d’exercici dels citats drets en la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.

Quan la persona interessada ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan aquella consideri que no hem satisfet degudament l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació podrà presentar-la davant la citada autoritat mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ofereix.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuaria. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies