Entrevista a Zohra Koubia

– AFFA és una associació que treballa pels drets de les dones des de 1998. En els darrers anys, s’han aconseguit diversos avenços rellevants al Marroc pel que fa als drets de les dones. Entre aquests avenços, destaquem l’aprovació de les reformes de la Mudawana (codi de la família) el 10 d’octubre de 2003. Mirant amb una perspectiva de set anys, què ha significat per a les dones aquesta reforma?

– El canvi del 2004 és el resultat d’un procés, d’una llarga lluita i d’un esforç incansable durant una vintena d’anys per part d’organitzacions i persones partidàries al dret de les dones. El llarg treball del dia a dia i la presència constant d’aquest drets van desembocar en aquesta presa de consciència i en aquesta acta unànime; tot i que al nou text encara persisteixen els límits a la consagració de drets plens i complets, com per exemple:

· El marit segueix tenint la tutela jurídica i, fins i tot, pot arribar a llegar-la de manera testamentària. Per tant, ens podem trobar amb una dona viuda, amb descendència, però sense autoritat jurídica sobre els seus fills, ja que han d’estar sota l’autoritat d’un home.

· La poligàmia, tot i que ara ja és més difícil, planteja un problema en la interpretació del jutge atès que el text no declina explícitament els casos en els quals es denega l’autorització. Per aquest motiu, es deixa en mans del jutge marroquí. Aquest marge de llibertat constitueix un risc important quan es coneix la ideologia conservadora d’una gran nombre de jutges.

· La pèrdua de la custòdia del fill en cas que la mare torni a casar-se, excepte si el fill és menor de 7 anys o està malalt, és contradictori amb el fonament del nou codi basat en “la igualtat dels cònjuges”. El marit no perd la custòdia del fill en cas que es torni a casar. Per tant, és una discriminació òbvia entre els nens i nenes: els que gaudeixen d’una bona salut se’ls privaria de poder estar amb la mare i els malalts, no. Aquesta disposició corre el risc d’afavorir la corrupció dels metges. Seria interessant seguir de prop les estadístiques dels nens i nenes malats que se’n beneficiarien d’estar amb la mare durant els propers anys.

· La investigació sobre la paternitat segueix sent limitada a la institució de la família. No s’autoritza, per exemple, la recerca de la paternitat en els casos de violació o de relació sexual fora dels vincles del matrimoni.

· El repartiment dels béns adquirits durant el matrimoni planteja, també, un altre problema amb totes les treballadores domèstiques, la contribució de les quals no es valora. El text de la família només parla de la contribució a l’enriquiment financer de la família i no recull el dret de les dones que treballen a casa.

El Codi de la família no és un codi que respongui a totes les exigències igualitàries. Conté insuficiències, buits i contradiccions pel que fa al principi de la igualtat, ja que no apareix en totes les seves disposicions. Concedeix un marge molt ampli al jutge per prendre decisions i ells haurien d’encarregar-se de la seva aplicació i ser els veritables protagonistes del canvi, però són molt conservadors.

La nova llei només tindrà sentit si s’integra en una política global de promoció de la condició femenina, amb mecanismes potents d’aplicació i de control, i programes d’educació per a una cultura igualitària. Per ser coherent, el conjunt jurídic ha d’harmonitzar-se amb els convenis internacionals.

– Un avanç rellevant ha estat la supressió de totes les reserves, el 10 de desembre de 2008, de la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació en contra la dona – CEDAW (tractat internacional de les Nacions Unides per eliminar tota discriminació i violència contra les dones, que va entrar en vigor l’any 1979). Després que hagin passat dos anys, quines valoracions fa AFFA al respecte? La supressió de totes les reserves s’ha traduït a un avenç per a les dones? Quins?

– La supressió de totes les reserves sobre la CEDAW va constituir una projecció molt interessant, però la seva aplicació seguia bloquejada. Immediatament, després de la declaració oficial de la supressió de totes les reserves, el portaveu del Govern va declarar que aquesta supressió es refereix als articles que no es contradiuen amb la xerrada. Per tal que s’apliqui el conveni a nivell nacional, el Govern marroquí hauria d’enviar una carta al Secretari General de les Nacions Unides per informar-lo de la nostra decisió sobre la supressió de totes les reserves que fan referència a la CEDAW, fet que encara no s’ha portat a terme i que, per tant, no dóna cap possibilitat a les instàncies de l’ONU per prosseguir en l’aplicació del conveni i en el canvi de les lleis nacionals per adaptar-les als convenis internacionals. La decisió de la supressió de totes les reserves sobre la CEDAW encara no s’ha anunciat al butlletí oficial, per tant, les associacions marroquines no poden reclamar la ratificació de les lleis nacionals d’acord amb la CEDAW.

A més, la constitució marroquí no fa cap menció en referència als convenis i tractats internacionals. Les lleis marroquines són contradictòries amb els articles de la CEDAW, un exemple és el matrimoni de menors. A l’actualitat s’autoritzen més del 96% de les sol•licituds dels matrimonis de nenes, a vegades fins i tot menors de 14 anys, sota el pretext de la  situació econòmica i social de les famílies de les nenes. Tot i que el nou codi prescriu l’edat legal del matrimoni als 18 anys, un 10% dels matrimonis que se celebren actualment al Marroc són de menors. També s’ha observat un augment  espectacular (més del 50% entre el 2006 i el 2007) a l’àmbit rural.

– AFFA porta temps treballant per fomentar polítiques de desenvolupament local participatives i amb igualtat de gènere. Es pot parlar d’avenços en aquest tema? Quins avenços s’han apreciat durant els darrers anys?

– Durant el 2005, AFFA va adoptar com a pla estratègic de treball la difusió, la sensibilització, la formació i la capacitació dels actors locals en matèria d’integració de l’enfocament del gènere. Es tracta de formar a les administracions públiques, a les associacions locals i als municipis en el tema del gènere. També hem col•laborat amb altres associacions nacionals per fer pressió sobre el Govern marroquí perquè s’instauri  una estratègia nacional de la integració de gènere als programes i a les polítiques públiques, als municipis, a les delegacions. A l’agència de desenvolupament social s’adopta un discurs de gènere tot i que també es treballa amb un enfocament de la integració de la dona.

AFFA és un referent local sobre qüestions de gènere. Es reben sol•licituds de consulta des de diverses institucions locals i regionals que superen la zona d’intervenció d’AFFA en l’àmbit de diagnòstic i planificació basada en l’àmbit del gènere.

El tribunal de segona instància va convidar AFFA com a membre permanent de la cèl•lula regional encarregada de les dones víctimes de violència. Per tant, s’ha fet un reconeixement públic del treball d’AFFA dins l’àmbit de la lluita contra la violència de gènere.

Els avanços són notables a nivell central però a nivell local, les mentalitats conservadores persisteixen i, inclús a vegades, lluiten contra el canvi. Dins les associacions, s’observa que existeix una resistència al canvi. Dins el marc de diagnòstic, que realitza AFFA per avaluar la integració de gènere a sis associacions d’Al-Husayma, els resultats demostren que, tot i que la majoria de les associacions adopten un discurs de gènere com a filosofia i estratègia de treball, les estructures, els projectes, els plans d’acció i la documentació de les associacions no solen reflectir a la pràctica els principis de gènere.

D’altra banda, cal destacar diverses iniciatives de dones que s’organitzen en associacions rurals i agrupacions econòmiques, i realitzen programes i projectes que treballen el gènere sobretot en matèria de formació.

– A les eleccions de 2009, s’hi van incorporar llistes específiques de dones, amb les quals s’assegurava la presència d’un 12% de dones. Com valora aquesta proposta? Què ha significat per Al-Husayma?

– És la primera vegada que les dones es presenten a les eleccions com a conselleres dels municipis a Al-Husayma. La presentació de cinc dones conselleres per aquests municipis representa una projecció molt interessant encara que es tracti d’atendre a les exigències del Ministeri de l’Interior, el qual va respondre favorablement a les reivindicacions de les associacions de dones. Tot i la projecció realitzada, pel que fa a la representació de dones al Parlament i als municipis, aquest principi no està recollit a la Constitució i la representativitat de les dones en aquestes instàncies segueix recaient en la voluntat dels partits polítics.

És important destacar que la majoria de les dones (per no dir la totalitat de les dones escollides) no tenen estudis, ni ideologia política o afiliació a un partit, inclús entre les escollides n’hi ha d’analfabetes.
– Actualment, de quina manera participen les dones d’Al-Hoceima en el desenvolupament de les polítiques públiques del municipi?

– A un article de la nova Carta comunal s’estipula la creació d’un Comitè d’equitat i igualtat d’oportunitats format per la societat civil i els actors locals en l’àmbit de gènere per donar suport a les comunes i als municipis en l’establiment de plans, programes i polítiques de gènere. Tot i això, cap municipi d’Al-Hoceima ha pogut establir aquest comitè.

A més, la Carta Comunal al seu article destaca la necessitat d’establir un pla comunal de desenvolupament basat en el gènere. Per a la realització d’aquests plans a Al-Husayma, l’Estat va encarregar la tasca a l’Agència de Desenvolupament Social per donar suport als municipis per tal d’elaborar un pla comunal de desenvolupament participatiu i amb perspectiva de gènere. Després de nou mesos de treball de camp, només es van portar a terme reunions d’identificació de les necessitats realitzades amb dones.

En aquest àmbit, AFFA ha pogut analitzar cinc plans comunals de desenvolupament a cinc municipis, cap d’ells reflecteix un enfocament de gènere i cap ha tingut en compte els interessos estratègics de les dones. La majoria dels municipis i càrrecs electes pensen que l’elecció de dos dones a cada municipi (12%) respon a aquest punt, és a dir, que tota qüestió de gènere ha de ser responsabilitat d’aquestes dues dones. En el nostre treball amb els municipis, rebem aquesta proposta. L’Estat és qui ha d’assumir la seva responsabilitat en aquest tema i per aquest motiu ha posat a dues dones a cada municipi que han d’assumir la responsabilitat de respondre les necessitats de les dones.

Per posar remei a aquesta situació, AFFA va organitzar cursos de formació per als delegats i delegades de gènere, perquè les institucions locals poguessin adoptar-hi polítiques. Així mateix, AFFA, juntament amb altres associacions a nivell nacional, ha creat una xarxa d’associacions que lluita per la institucionalització del gènere als municipis.

– Quines línies estratègiques treballen i quines activitats realitzen?

– Les dones regidores triades a nivell d’Al-Hoceima no són un grup unit amb objectius ben definits. Van arribar als municipis per la pressió de les associacions de dones que van lluitar per un terç del total dels escons per a les dones i per propostes familiars o per partits polítics dels quals mai han estat membres.

Les poques dones que accedeixen als municipis estan ocupades en el dia a dia de les activitats dels municipis, i no per problemes de gènere. El Fòrum de Dones del Rif va aconseguir animar les dones delegades a crear una associació específica de dones delegades, però els conflictes polítics van limitar les seves accions i la seva eficàcia. Encara que en les reunions i els tallers de reflexió organitzats per AFFA amb les dones delegades es palpa que hi ha un interès comú i una comprensió de les dones amb els problemes de gènere, fins al moment no es pot dir que hi hagi una iniciativa en aquest sentit, a part de la del municipi d’Al-Hoceima que realitza un debat i tallers de reflexió sobre la creació del Comitè d’equitat i igualtat d’oportunitats.

També en aquest sentit AFFA va organitzar més de cinc reunions amb el President del municipi d’Al-Hoceima per impulsar el treball d’aquest comitè i contribuir a la implementació de gènere en el pla comunal de desenvolupament. Tot i que hi ha una acceptació sense reserves a les nostres propostes, a nivell operatiu no s’avança, potser perquè no és una de les prioritats del municipi, del partit polític o de les orientacions del Ministeri de Tutela (Ministeri de l’Interior).

D’altra banda, el Fòrum de Dones, al costat d’altres associacions i institucions, treballa sense descans el tema de la dona i es té en compte el seu interès estratègic a nivell local. En el marc dels plans comunals de desenvolupament i en el de l’aplicació dels programes internacionals com el programa MEDA de la Unió Europea comencen el 2011 a la província d’Al-Hoceima i s’orienten cap als drets humans, al gènere i al desenvolupament local.

– Quins són els propòsits d’AFFA per al proper any?

– A causa de la falta de compromís de les autoritats en la protecció de les dones víctimes de la violència, seguirem treballant tant a nivell legal com en les mesures relatives a la investigació, la sanció dels culpables, l’acolliment i l’orientació de les dones víctimes de violències.

Seguirem també amb la institucionalització de gènere a nivell local i l’aplicació de l’estratègia nacional de gènere, la instauració del Comitè d’equitat i igualtat d’oportunitats, la implementació de gènere en els plans comunals de desenvolupament i el suport als actors locals en matèria de l’aplicació de les polítiques de gènere.

Conjuntament amb altres associacions aliades, demanarem la institucionalització del gènere a nivell de les comunes. La institucionalització de la quota en els partits polítics i en les lleis de les eleccions comunals i legislatives.
Una línia molt important de treball és la sensibilització de la societat sobre gènere i igualtat i la lluita contra la discriminació de les dones.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuaria. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies