Polítiques de privacitat

1) Dades d’identificació

Vostè està visitant la pàgina Web cooperaccio.org titularitat de ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ (d’ara endavant COOPERACCIÓ).

 Adreça postal: Carrer Sant Honorat, 7. 08002 Barcelona.

 Adreça email: info@cooperaccio.org

 Telèfon: + 34 93 318 34 25

 CIF: G-60.401.312”.

 Dades registrals: Registre Associacions Nº 597737

 

2) Acceptació de la persona usuària

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina Web cooperaccio.org (d’ara endavant la “Web”) que COOPERACCIÓ posa a disposició de la persona usuària d’Internet. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’Ús.

COOPERACCIÓ pot oferir a través de la pàgina Web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a la persona Usuària en cada cas concret.

 

3) Accés a la pàgina Web i Contrasenyes

En general no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a persona usuària per a l’accés i ús de la pàgina Web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.

Les dades de les persones usuàries obtingudes a través de la subscripció o registre a la present pàgina Web, estan protegides mitjançant contrasenyes triades per elles mateixes. La persona usuària es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. La persona usuària haurà de notificar a COOPERACCIÓ immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina Web, de la qual hagi tingut coneixement.

COOPERACCIÓ adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al que estan exposades, tot això, conforme a l’establer per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

COOPERACCIÓ no es fa responsable enfront de les persones usuàries, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a COOPERACCIÓ, ni per l’ús que de tals dades facin tercers aliens a COOPERACCIÓ.

 

4) Ús correcte de la pàgina Web

La persona usuària es compromet a utilitzar la pàgina Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera la persona usuària s’obliga a no utilitzar la pàgina Web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d’Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina Web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per altres persones usuàries.

Així mateix, la persona usuària es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la Web.

La persona usuària es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres persones usuàries mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals COOPERACCIÓ presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

La persona usuària es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de COOPERACCIÓ o de tercers.

La persona usuària serà l’única responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la Web, quedant COOPERACCIÓ, les seves sòcies/socis, empleades/ts, col·laboradores/rs i representants exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de la persona usuària.

La persona usuària és l’única responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra COOPERACCIÓ basada en la utilització per la persona usuària de la pàgina Web. Si escau, la persona usuària assumirà quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin ocasionats a COOPERACCIÓ amb motiu de tals reclamacions o accions legals.


5) Responsabilitat pel funcionament de la pàgina Web

COOPERACCIÓ exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a COOPERACCIÓ.

Així mateix, COOPERACCIÓ també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fara del control de COOPERACCIÓ.

COOPERACCIÓ està facultada per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 

6) Publicitat

Part de la Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinada. Les persones anunciants, patrocinadores i col·laboradores són les úniques responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc Web compleixi les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

COOPERACCIÓ no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o de les persones patrocinadores o col·laboradores. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en la Web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@cooperaccio.org

 

7) Enllaços de tercers

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament a la pàgina Web i continguts de COOPERACCIÓ, i no s’apliquen als enllaços o a les pàgines Web de tercers accessibles a través de la pàgina Web.

Les destinacions d’aquests enllaços no estan sota el control de COOPERACCIÓ, i COOPERACCIÓ no és responsable del contingut de cap de les pàgines Web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina Web a la qual s’arribi des de la Web de COOPERACCIÓ, ni de cap canvi o actualització d’aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a la persona usuària sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina Web enllaçada per part de COOPERACCIÓ.

 

8 ) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina Web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de COOPERACCIÓ i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina Web estan protegits per la Llei.

COOPERACCIÓ no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a la persona usuària sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de COOPERACCIÓ o del titular dels mateixos.

 

9) Fòrums o Blogs

COOPERACCIÓ ofereix a les persones usuàries la possibilitat d’introduir comentaris i/o de remetre fotografies per incorporar-los en les seccions corresponents, així com de participar en fòrums de debat i de mantenir converses amb altres persones usuàries. La publicació dels comentaris i/o les fotografies està subjecta a les presents Condicions d’Ús.

La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris i/o ha enviat les fotografies, és responsable dels mateixos. Els comentaris i/o les fotografies, no reflecteixen l’opinió de COOPERACCIÓ, ni COOPERACCIÓ fa declaracions referent a això.

COOPERACCIÓ no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i/o les fotografies, així com dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la inserció dels comentaris i/o les fotografies en el Fòrum o en les altres seccions de la pàgina Web que permetin aquesta classe de serveis i continguts.

La persona usuària subministradora del text i/o fotografies cedeix a COOPERACCIÓ els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat sobre els mateixos, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport. I, especialment, la persona usuària cedeix aquests drets per a l’emplaçament del text i/o les fotografies a la pàgina Web, amb la finalitat de que les altres persones usuàries puguin accedir als mateixos.

La persona usuària subministradora declara ser la titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si escau, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris del/de l’autor/a o propietària/i del text i/o fotografies, per a la seva utilització per part de COOPERACCIÓ a través de la pàgina Web.

COOPERACCIÓ no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que realitzi sobre els textos i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que la persona usuària hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

Així mateix, COOPERACCIÓ es reserva el dret de retirar de forma unilateral els comentaris i/o fotografies albergats en qualsevol secció de la Web, quan hi hagi indicis que els comentaris i/o fotografies infringeixen qualsevol disposició legal, vulneren drets de tercers, o són utilitzats amb finalitats publicitàries (spam), així com quan COOPERACCIÓ ho estimi oportú.

COOPERACCIÓ no serà responsable per la informació enviada per la persona usuària quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que COOPERACCIÓ tingui coneixement efectiu que allotja dades com les anteriorment referides, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer impossible l’accés a elles.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions, pot fer-ho dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: info@cooperaccio.org.

 

10) Xarxes Socials

La persona usuària podrà unir-se als Grups que COOPERACCIÓ té en diferents xarxes socials, així com en la seva pròpia Comunitat virtual amb la finalitat de compartir amb les altres persones usuàries.

La persona usuària que participi dels Grups de COOPERACCIÓ, accepta les Condicions d’Ús de la xarxa social corresponent.

 

11) Protecció de dades de caràcter personal

A través d’aquest lloc web es recapten dades de caràcter personal de la persona usuària, per la qual cosa preguem que la persona usuària de la mateixa llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat, així com les diferents clàusules informatives que acompanyen a cadascun dels diferents formularis habilitats per a la recollida de dades personals.

S’informa a la persona usuària que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal recaptats mitjançant la present pàgina web seran tractats en compliment del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la legislació espanyola aplicable i per a les finalitats indicades en les citades Política de Privacitat.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la legislació espanyola aplicable en matèria de protecció de dades, Cooperacció, per a procedir al tractament de dades de menors de 14 anys requerirà el consentiment de la mare, pare, tutora/o.

 

12) Cookies

Aquesta pàgina Web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de la persona usuària i que ens permeten conèixer la següent informació:

–        La data i l’hora de l’última vegada que la persona usuària va visitar la nostra pàgina Web.

 

La persona usuària té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa Navegador.

 

13) Modificació de les Condicions d’Ús

COOPERACCIÓ es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les Condicions d’Ús de la present pàgina Web. Per això, la persona usuària haurà de llegir-les periòdicament.

 

14) Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre COOPERACCIÓ i la persona usuària es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

COOPERACCIÓ perseguirà l’ incompliment de les presents Condicions així com qualsevol utilització indeguda de la Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuaria. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies